สาธุ สาธุ พระปัญญาปาระมี 30 ทัศ สาธุ พระปัญญาปาระมีวัดแวดล้อม วิริยะปาระมีอ้อมระวังดี สีละปาระมีบังหอกดาบ เมตตาปาระมีปราบแป๊ตังปืน ทานะปาระมีหื้อเป๋นผืนตั้งต่ออุเบกขา ปาระมีหื้อก่อเป็นเวียงแก้ว สัจจะปาระมีระวังดีเป็นไม้ไต้ ขันตี๋ ปาระมีกลายเป็นหอกเป็นดาบบังหน้าไม้และปืนไฟ อธิษฐานะปาระมีผันดาบไปทุกแห่งแข็ง ๆ แรง ๆ ปราบฝูงหมู่ภัยมาร ผีสาง พรายเปรต ทุกทวีปพบถีบพังพ่ายหนี นางธรณีอัศจรรย์โสเสมือนผันอยู่ข้าง ๆ น้ำนทีนองกว้างแตกตีฟองนะนองนะนอก เป็นข้าวตอกดอกไม้ถวายบูชาพระแก้วแก่นไท้สะทัน พระพุทธังเฮยจงมาผายโผด อนุญาตโทษโปรดผู้ข้าแต๊ดีหลี แม่นางธรณีออกมารีดน้ำมวยผมอยู่ที่ธาตุ ช้างฮ้ายคายคะจั๋งงาสับดิน พ่นน้ำนทีลงผัดผาย คอช้างพรายหักทบ ต้าวพญามารร้องอ้าว ๆ ปุ๋นกลั๋ว กราบยอมือขึ้นหัวใส่เกล้า ผู้ข้านี้ได้ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้า ผู้มีบุญสมภารอันมากนัก พระพุทธเจ้าจึงได้ตั้งปัญญาปาระมีเอาไว้ 9 ชั้น ตั้งไว้ข้างหน้าก่อได้ 9 ชั้น ตั้งไว้ข้างหลังก่อได้ 9 ชั้น ตั้งไว้ตั้งแต่หัวถึงตีนก่อได้ 9 ชั้น ตั้งไว้ตั้งแต่ตีนถึงหัวก่อได้ 9 ชั้น แสนว่า ลูกปืนจักมาเสมอเหมือน ฝนแสนห่าก่อบ่จักมาใกล้ได้ ข้าพเจ้าเลยได้ว่า

พุทธะคุณณัง ธัมมะคุณญัง สังฆะคุณณัง พุทธอินตา ธัมมะอินตา สังฆะอินตา อัสสะอับ แม่นางธรณีผู้เหนือน้ำผู้อยู่ค้ำแผ่นดิน กันข้าพเจ้าระลึกถึงคุณพระปิตา คุณพระมารดา คุณครูบาอาจารย์ คุณพระแก้วทั้ง 3 ประการ คือ คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ คุณแดด คุณฝน คุณน้ำ คุณลม คุณไฟ คุณกุสะราสเจ้าก็ดี คุณนางอุตตะราเจ้าก่อดี คุณพระปัจจเจกเจ้าก็ดี คุณพระเมตตาภาวนาเจ้าก่อดี คุณแม่นางธรณีเจ้าก่อดี ขอจุ่งมาปกปักรักษาคุ้มครองป้องกั๋น ตั้งก้ำหน้าและก้ำหลังข้าพเจ้า ในคืนนี้วันนี้ยามนี้ ไปทุกวันไจ้ ๆ แต๊เตอะ

พุทโธ พุทธัง รักษา ธัมโม ธัมมัง รักษา สังโฆ สังฆัง รักษา

พุทโธ พุทธัง อะระหัง ธัมโม ธัมมัง อะระหัง สังโฆ สังฆัง อะระหัง

พุทโธ พุทธัง กันหะ ธัมโม ธัมมัง กันหะ สังโฆ สังฆัง กันหะ

อายุ วัณโณ สุขัง พลัง