คาถาป้องกันผี

นะโมพุทธายะ มะพะ ทะนะ ภะ กะ สะ จะ

สัพเพทวาปีสาเจวะ อาฬะวะกาทะโยปิยะ

ขัคคัง ตาละปัตตัง ทิสวา สัพเพยักขา

ปะลายันติ สักกัสสะ วะชิราวุธัง

เวสสุวัณณัสสะ คะธาวุธัง

อะฬะวะกัสสะ ทุสาวุธัง

ยะมะนัสสะ นะยะนาวุธัง

อิเมทิสวา สัพเพยักขา ปะลายันติ

 

คาถาหว่านทราย

อิมัส์มิง ราชะเสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ

พุทธะ ชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

อิมัส์มิง ราชะเสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ

ธัมมะ ชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

อิมัส์มิง ราชะเสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ

ปัจเจกะพุทธะ ชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

อิมัส์มิง ราชะเสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ

สังฆะ ชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

 

คาถามหาอุปคุต

อุปะคุตโต จะ มะหาเถโร อุปะคุตตัง จะ มะหาเถรัง พันธะเวระ

พันธานุภาเวนะ อิมัง กายะพันธะนัง อะธิฏฐามิ

อานุภาพ

ใช้สวดไล่ผี เนื่องจากในความเชื่อของชาวล้านนา เชื่อว่าพระอุปคุตมีอิทธ์ฤทธิ์ เป็นที่แกร่งกลัวต่อหมู่มารและผีร้ายทั้งหลาย

การสวดคาถานี้ จึงเป็นการขับไล่ผีทุกประเภท

 

คาถาพญาไก่เถื่อน

เวทาสากุ กุสาทา เว ทายะสาตะ ตะสายะทา

สาสาทิกุ กุทิสาสา กุตะกุภู ภูกุตะกุ

สมเด็จพระสงฆราชญาณสังวร (สุก ไก่เถื่อน)