คาถาปลุกธาตุ

สิทธี ปะฐะวี พะลา เตชา อิทธา ธาตุดินของข้าพเจ้ามีกำลัง มีเดช มีฤทธิ์

สิทธี อาโป พะลา เตชา อิทธา ธาตุน้ำของข้าพเจ้ามีกำลัง มีเดช มีฤทธิ์

สิทธี เตโช พะลา เตชา อิทธา ธาตุไฟของข้าพเจ้ามีกำลัง มีเดช มีฤทธิ์

สิทธี วาโย พะลา เตชา อิทธา ธาตุลมของข้าพเจ้ามีกำลัง มีเดช มีฤทธิ์

สิทธี อาโก พะลา เตชา อิทธา อากาศธาตุของข้าพเจ้ามีกำลัง มีเดช มีฤทธิ์

สิทธี วิญญาโณ พะลา เตชา อิทธา วิญญาณธาตุของข้าพเจ้ามีกำลัง มีเดช มีฤทธิ์

พุทธัง กันตัง พุทธัง รักษา

ธัมมัง กันตัง ธัมมัง รักษา

สังฆัง กันตัง สังฆัง รักษา

 

พระพุทธัง อุด พระพุทธเจ้าห้ามอาวุธ อุดอธรรมด้วยพระพุทธัง

พระธัมมัง อุด พระพุทธเจ้าห้ามอาวุธ อุดอธรรมด้วยพระธัมมัง

พระสังฆัง อุด พระพุทธเจ้าห้ามอาวุธ อุดอธรรมด้วยพระสังฆัง

 

พระพุทธัมปิด พระพุทธเจ้าแผลงฤทธิ์ ปิดอธรรมด้วยพระพุทธัง

พระธรรมมังปิด พระพุทธเจ้าแผลงฤทธิ์ ปิดอธรรมด้วยพระธรรมมัง

พระสังฆังปิด พระพุทธเจ้าแผลงฤทธิ์ ปิดอธรรมด้วยพระสังฆัง

สังเพ พุทธา ภะละปัดตา ปัดเจกะ นันจะ ยังพะลัง อะระหังตัง นันจะ เตเชนะ รักขัง นันธามิ สัพพะโส

พุทโธ อโหสิ

เมตตาพุทโธ

 

หลวงพ่อจำเนียร วัดถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่

 

คาถาอาวุธพระพุทธเจ้า

อายันตุโภนโต อิธะ ทานะ สีลาเนกขัมมะ ปัญญา สะหะวิริยะ ขันติ สัจจาธิฏฐานะ เมตตุเปกขา ยุทธายะโว คัณหะถะ อาวุธานิติ ฯ

 

คาถามหาอำนาจ

เอวัง ราชะสีโห มะหานาทัง สีหะนาทัง สีหะนาทะกัง สีหะนะ เม สีละเตเชนะ นามะ ราชะสีโห

อิทธิฤทธิ์ พระพุทธัง รักษา สารพัดศัตรู อะปะราชะยัง

อิทธิฤทธิ์ พระธัมมัง รักษา สารพัดศัตรู อะปะราชะยัง

อิทธิฤทธิ์ พระสังฆัง รักษา สารพัดศัตรู อะปะราชะยัง

 

คาถาบทนี้เป็นของหลวงพ่อปาน

 

คาถามหามนต์

ฮเร กฤษณะ ฮเร กฤษณะ

กฤษณะ กฤษณะ ฮเร ฮเร

ฮเร ราม ฮเร ราม

ราม ราม ฮเร ฮเร

 

หัวใจพระคาถา

พุทธะสังมี (มิ) หัวใจพระไตรสรณคมน์

นะสะมี (มิ) เห หัวใจสัคเค ฯ (ชุมชุมเทวาดา)

มี (มี) ทิสินิ หัวใจพญาไก่เถือน

สุขเขย (ขะ) โย หัวใจพญาม้า

หะนุมานะ หัวใจพญาหนุมาน

กิกุกู (กุ) หัวใจไก่

ตี (ติ) วิกุกู หัวใจไก่เถื่อน

มิ หรือมี หัวใจสรณคมน์

ตะมะ ตุ ตี (ติ) หัวใจพญาครุฑ

กา (กะ) ระวิโก หัวใจนกการเวก

สุ โกปัญจะ หัวใจพญานกคุ้ม (ตัวผู้)

กาละถานุ หัวใจพญากาสัก

กัสสะพะหุ หัวใจเกือกเพชร

 

คาถาบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์โต

อิติปิ โส ภะคะวา ราชาโต ท้าวเวสสุวัณโณ พะละสุขัง พรหมรังสี นามะโต อะระหัง พุทธะโต นะโมพุทธายะ

 

คาถาบูชาพลวงพ่อวัดปากน้ำ

สัมมาอะระหัง

 

คาถาหลวงปู่ศุขวัดมะขามเฒ่า

สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะอะอุ

 

คาถาอิทธิฤทธิ์ (หลวงพ่อปาน)

พุทโธ พุทธัง นะกันตัง อะระหัง พุทโธ นะโม พุทธายะ

 

คาถาหลวงปู่ทวด

นะโมโพธิสัตโต อาคันตอมายะ อิติภะคะวา (3 จบ)

 

คาถาหลวงปู่โอภาสี

อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นัโมพุทธายะ ปะฐะวี คงคา พระภุมมาะเทวา ขะมามิหัง

 

คาถาครูบาบุญชุ่ม พุทธโก (วัดไชยมงคล)

อิวะ อะวะ สุสะตะ วิวะสะวาหะ

 

คาถาป้องกันตัว

ฆะเฏสิ ฆะเฏสิ กิงการะณา ฆะเฏสิ อะหังปิ ตัง ชานามิ ชานามิ

 

คาถาปัดอุปสรรค

พุทธัง แคล้วคลาด ธัมมัง แคล้วคลาด สังฆัง แคล้วคลาด

พระพุทธเจ้า ย่างบาท อิติปิ โส ภะคะวา

 

คาถาหลวงพ่อบ้านแหลม

สะทา วะชิระสะมุทวะระวิหาเร ปะติฏฐิตัง นะระเทเวหิ ปูชิตัง ปัตตะ หัตถัง พุทธะรูปัง อะหัง วันทามิ ทูระโต ฯ