บทสวดพระธรรมคุณ

สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ

 

บทสวดทำนองสรภัญญะพระธรรมคุณ

ธรรมะคือคุณากร ส่วนชอบสาทร

ดุจดวงประทีบชัชวาล

แห่งองค์พระศาสดาจารย์ ส่องสัตว์สันดาน

สว่างกระจ่างใจมล

ธรรมใดนับโดยมรรคผล เป็นแปดพึงยล

และเก้ากับทั้งนฤพาน

 

สมญาโลกอุดรพิสดาร อันลึกโอฬาร

 

พิสุทธิ์พิเศษสุกใส

อีกธรรมต้นทางครรไล นามขนานขานไข

ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง

คือทางดำเนินดุจคลอง ให้ล่วงลุปอง

ยังโลกอุดมโดยตรง

ข้า ขอโอนอ่อนอุตมงค์ นบธรรมจำนง

ด้วยจิตและกายวาจาใจ ฯ