บทสวดพระสังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทัง จิตตาริ ปุริสะยุคานิ

อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย

ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

 

บทสวดทำนองสรภัญญะพระสังฆคุณ

สงฆ์ใดสาวกศาสดา รับปฏิบัติมา

แต่องค์สมเด็จภควันต์

เห็นแจ้งสัจเสร็จบรรลุ ทางอัน

ระงับและดับทุกข์ภัย

 

โดยเสด็จ พระผู้ตรัสไตร ปัญญาผ่องใส

 

สะอาดและปราศจากมัวหมอง

เหินหางทางข้าศึกปอง บ มิลำพอง

ด้วยกาย และวาจา ใจ

เป็นเนื้อนาบุญ อันไพศาลแด่โลกัย

และเกิดพิบูลย์พูนผล

สมญาโอรสทสพล มีคุณอนนต์

อเนก จะนับเหลือตรา

ข้าขอ นบหมู่พระศรา พกทรงคุณา

นุคุณ ประดุจรำพัน

ด้วยเดช บุญข้าอภิวันต์ พระไตรรัตน์อัน

อุดม ดิเรกนิรสัย

จงช่วย ขจัดโพยภัย อันตรายใดใด

จบดับและกลับเสื่อมสูญ (กราบ)