บทแผ่เมตตา

สัพเพ สัตตา

สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ

จงเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพพะยาปัชฌา โหนตุ

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อนีฆา โหนตุ

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญ

อิตัง เม มาตาปิตนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาดาปิตะโร

ขอผลบุญนี้ จงเป็นผลสำเร็จแก่บิดาและมารดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาและบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิตัง เม ญาตะกานัง โหตุ สุขิตา โหนุ ญาตะโย

ขอผลบุญนี้ จงเป็นผลสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิตัง เม สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

ขอผลบุญนี้ จงเป็นผลสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้สัตว์ทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข ตลอดกาลนานเทอญฯ

 

 

กรวดน้ำแบบย่อ

อิทัง ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโยฯ

ขอบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า

ขอญาติทั้งหลายลงเป็นสุข ๆ เถิด