ภุมมานัง เทวานัง สัททัง สุตตะวา จาตุมมะหาราชิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง จาตุมมะหาราชิกานัง เทวานัง สัททัง สุตตะวา

ตาวะติงสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ตาวะติงสานัง เทวานัง สัททัง สุตตะวา

ยามา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ยามานัง เทวานัง สัททัง สุตตะวา

ตุสิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ตุสิตานัง เทวานัง สัททัง สุตตะวา

นิมมะนะระตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง นิมมานะระตีนัง เทวานัง สัททัง สุตตะวา

ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนัง เทวานัง สัททัง สุตตะวา

พรัหมะกายิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง พรัหมะกายิกานัง เทวานัง สัททัง สุตตะวา

พรัหมะ ปาริสัชชา เทวานัง สัททะมะนุสสาเวสุง พรัหมะปาริสัชชานัง เทวานัง สัททัง สุตตะวา

พรัหมะ ปุโรหิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง พรัหมะปุโรหิตานัง เทวานัง สัททัง สุตตะวา

มะหาพรหมมา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง มะหาพรหมมานัง เทวานัง สัททัง สุตตะวา

ปะริตตะภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ปะริตตาภานัง เทวานัง สัททัง สุตตะวา

อัปปะมาณาภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง อัปปะมาณานัง เทวานัง สัททัง สุตตะวา ฯ

อาภัสสะรา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง อาภัสสะรานัง เทวานัง สัททัง สุตตะวา ฯ

ปะริตตะสุภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ปะริตตะสุภานัง เทวานัง สัททัง สุตตะวา

อัปปะมาณะสุภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง อัปปะมาณะสุภานัง เทวานัง สัททัง สุตตะวา ฯ

สุภะกิณหะกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง สุภะกิณหะกานัง เทวานัง สัททัง สุตตะวา ฯ

อสัญญสัตตา เทวา สัททะทะนุสสาเวสุง อะสัญญะสัตตานัง เทวานัง สัททัง สุตตตะวา ฯ

เวหัปผะลา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง เวหัปผะลานัง เทวานัง สัททัง สุตตะวา ฯ

อะวิหา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง อะวิหานัง เทวานัง สัททัง สุตตะวา ฯ

อะตัปปา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง อะตัปปานัง เทวานัง สัททัง สุตตะวา ฯ

สุทัสสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง สุทัสสานัง เทวานัง สัททัง สุตตะวา ฯ

สุทัสสี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง สุทัสสีนัง เทวานัง สัททัง สุตตะวา ฯ

อะกะนิฏฐะกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง

เอตัม ภะคะวาตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะวา พรหมะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พรัหมุนา วา เกนะจิ วา โลกัสสะมินติ.